wiskunde.eu
 |
wiskunde.TV
 
 
Juridische documenten:
Gebruikersvoorwaarden Wiskunde.eu
 
Laatst gewijzigd: 23 mei 2018
 
Wiskunde.eu is een site van Wiskunde.eu. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van wiskunde.eu, KvK nr 30265286, en gevestigd te Gorinchem.
Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Wiskunde.eu. Onder wiskunde.eu vallen onder andere de volgende websites: wiskunde.eu, rekenvaardigheid.eu, mijnexamen.com, diverse schoolsites. Door gebruik te maken van één van deze websites en zijn sub-domeinnamen, aanvaard je gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van deze sites gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Wiskunde.eu heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van wiskunde.eu (waaronder de genoemde sites vallen) voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden
 • 1.1. Deze gebruikersvoorwaarden wiskunde.eu ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de wiskunde.eu websites ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een account ("Profiel") door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de Websites en gerelateerde diensten door wiskunde.eu. De Gebruikersvoorwaarden maken volledig deel uit van de overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker ("Overeenkomst").
 • 1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een account akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden en minimaal 16 jaar of ouder te zijn.
 • 1.3. Wiskunde.eu heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het account door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 • 1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker worden afgeweken.
 
Artikel 2. Aanmelding Gebruiker
 • 2.1. Om gebruik te maken van de basis diensten van wiskunde.eu hoeft u geen account aan te maken.
 • 2.2. Voorafgaand aan het gebruik van betaalde diensten dient de Gebruiker zich aan te melden op één van de Websites, door het aanmaken van een account ("Betaalde Account, een school Account of een account bij een school, die zich heeft aangemeld ").
 • 2.3. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Account de door Wiskunde.eu verzochte informatie verstrekken.
  Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account en het versturen van de factuur.
 • 2.4. Indien de Gebruiker minderjarig (jonger dan 16 jaar) is dan is het de Gebruiker slechts toegestaan om een Account en daarmee een Profiel aan te maken en te gebruiken indien de Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een account. U als ouder dient uw naam ook bij aanmelden aan te geven.
 • 2.5. Het Account zal binnen Wiskunde.eu te benaderen zijn via het "inloggen / registreren" (Algemeen) en vervolgens "Welkom {{ naam }}" menu.
 • 2.6. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in zijn profiel aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
 • 2.7. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien Wiskunde.eu redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Account onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft Wiskunde.eu het recht om de Overeenkomst te beëindigen, en het Account en het daaraan gekoppelde Profiel van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
 • 2.8. Wiskunde.eu zal de in het Account opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en het Privacybeleid , zoals omschreven in artikel 6.
 • 2.9. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot de sites van wiskunde.eu met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte hebt gesteld en wij kennis hebben genomen van enig ongeoorloofd gebruik.
 • 2.10 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen. Een account wat beindigd is kan niet meer worden hersteld.
 
Artikel 3. Wiskunde.eu diensten
 • 3.1. Wiskunde.eu biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken, een account aan te maken, te gebruiken en aan te passen en gebruik te maken van aanvullende diensten ("Diensten").
 • 3.2. Onder de Diensten vallen onder andere het opgavensysteem, toetsensysteem, elektronisch leeromgeving (alleen voor een school account) en dergelijke.
 • 3.3. Wiskunde.eu zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.
 • 3.4. De informatie op de websites van Wiskunde.eu wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wiskunde.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en / of voor de gevolgen van het gebruik ervan.
 
Artikel 4. Rechten en Verplichtingen Wiskunde.eu
 • 4.1. Wiskunde.eu zal de Websites, de Accounts en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
 • 4.2. De Websites, de Accounts en de Diensten worden door Wiskunde.eu zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
 • 4.3. Wiskunde.eu behoudt zich het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de Accounts en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.
 
Artikel 5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker
 • 5.1. De Gebruiker mag de Websites, het Profiel en de Diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 5.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Websites, het Profiel en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • 5.3. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Websites, het Profiel en de Diensten te gebruiken voor:
  • a. het aannemen van een valse identiteit;
  • b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
  • e. het verspreiden van virussen;
 • 5.6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het Profiel en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.
 
Artikel 6. Privacy
 • 6.1. Wiskunde.eu zal nooit gegevens van leden / accounts verkopen en / of doorgegeven aan andere bedrijven.
 • 6.2. Bij wiskunde.eu onderscheiden we drie soorten accounts. 1. standaardaccount: Accounts die door particulieren worden aangevraagd. (betaald)
  2. Schoolaccount: een account dat door een school is aangevraagd.
  3. Schoolprofiel: accounts die leerlingen via hun school bij wiskunde.eu hebben.
 • 6.3. Wiskunde.eu zal de Websites, het Profiel en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de AVG en Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan Wiskunde.eu voor het in overeenstemming met de AVG en Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Deze zijn te vinden in de verwerkersovereenkomst.
 • 6.4. Wiskunde.eu zal de gegevens van een standaardaccount verwerken in overeenstemming met de AVG en Privacy Verklaring.
 • 6.5. Wiskunde.eu zal de gegevens van een schoolaccount verwerken in overeenstemming met de AVG en Privacy Verklaring. Het betreft hierbij alleen de gegevens van de school, die zich heeft aangemeld bij één van de Websites.
 • 6.6. Wiskunde.eu doet niets met de schoolprofielen die zijn aangemaakt bij een schoolaccount van een school. Alle gegevens die zijn opgeslagen bij een schoolaccount zijn in beheer van de desbetreffende school. Wel worden de gegevens in de database van wiskunde.eu opgeslagen om zo de connectie met de opgaven aan te kunnen bieden.
 • 6.7. Indien jij jouw account opzegt worden alle gegevens die bij dit account hoort verwijderd, er zal in de database geen gegevens van jou achterblijven met uitzondering van de gegevens die genoemd zijn in punt 6.8 .
 • 6.8. Om aan de wettelijke eisen te voldoen zullen de facturen met daarop jouw gegevens 7 jaar bewaard blijven. Dit is een wettelijke verplichting die wij hebben.
 
Artikel 7. Content van derden
 • 7.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Wiskunde.eu deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Wiskunde.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
 • 7.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 • 8.1. Wiskunde.eu is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, het Profiel en de Diensten en/of enige aanverwante dienstverlening van Wiskunde.eu dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 • 8.2. De Gebruiker vrijwaart Wiskunde.eu voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het Profiel en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
 • 8.3 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Wiskunde.eu rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Wiskunde.eu betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Wiskunde.eu is voortgevloeid.
 • 8.4 Wiskunde.eu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Wiskunde.eu verricht en/of jouw gebruik van de Website.
 • 8.5 Wiskunde.eu is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van virussen, spyware, Malware en andere kwaadwillende programma's (software), die zich op het internet bevinden. De gebruiker moet zelf zorgen voor de juiste beveiligingen op zijn computer.
 • 8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Wiskunde.eu meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wiskunde.eu vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 • 8.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Wiskunde.eu voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wiskunde.eu (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Wiskunde.eu uit te sluiten.
 
Artikel 9. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
 • 9.1. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Wiskunde.eu ten dienste staan, is Wiskunde.eu te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Wiskunde.eu (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, je gegevens te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien: (i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
  (ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers of aan Wiskunde.eu kunnen toebrengen. Wiskunde.eu zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
 • 9.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van Wiskunde.eu wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Wiskunde.eu.
 • 9.3 Indien je zelf het gebruik van een betaalde dienst op wiskunde.eu zelf beëindigd, om welke reden dan ook, dan heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Wiskunde.eu.
 • 9.4 nadat je account verwijderd is en je wilt toch gebruik maken van wiskunde.eu dan moet je opnieuw een account aanmaken, voor de op dat moment geldende kosten.
 • 9.5 Wiskunde.eu garandeert niet dat de dienst van Wiskunde.eu te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 • 9.6 Wiskunde.eu heeft een business hosting aangeschaft met een uptime-garantie voor 99,9% en een responstijd van 5 uur. Toch is het mogelijk dat door een aanval of een storing de website even niet beschikbaar is.
 • 9.7 indien de website tijdelijk niet bereikbaar is geweest is er geen mogelijkheid voor schadevergoeding.
 
Artikel 10. Betaalde diensten en producten
 • 10.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Wiskunde.eu worden aangeboden, zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij het duidelijk anders is aangegeven.
 • 10.2 Je betaalt voor de via de Website bestelde Producten en/of Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
 • 10.3 De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 • 10.4 Je kunt Wiskunde.eu niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 10.5 Betaling voor de via de Website bestelde producten en/of diensten wordt gedaan alleen via het overmaken van de kosten via internetbankieren. De gebruiker gaat er mee akkoord dat er geen mogelijkheid is tot betaling via acceptgiro, automatische incasso, ideal of andere betalingssystemen, met uitzondering van het zelf overmaken van de kosten.
 • 10.6 Om kosten te besparen en de prijs zo laag mogelijk te houden wordt de factuur enkel en alleen verzonden via email. Er worden geen documenten via de post verstuurd. Mocht u eisen om de factuur via de post te krijgen, dan bent u 5 euro administratie kosten (excl. Btw) verschuldigd. Dit wordt dan ook opgenomen op de factuur.
 
Artikel 11. Intellectuele Eigendom
 • 11.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel en de diensten die Wiskunde.eu aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Wiskunde.eu of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker verleent Wiskunde.eu aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel en de Diensten.
  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Wiskunde.eu of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Wiskunde.eu substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet
 • 11.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het Profiel worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, het Profiel en de Diensten door wiskunde.eu verleent de Gebruiker aan Wiskunde.eu een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten met inachtneming van artikel 11.3.
 • 11.3. De opgaven die geplaatst worden door de gebruiker op wiskunde.eu mag zonder kosten en andere verplichtingen overgenomen worden door wiskunde.eu. Het intellectuele eigendomsrecht hiervan blijft bij de gebruiker. Wiskunde.eu mag deze opgaven aanpassen en/of publiceren op alle subdomeinen, websites en het hoofddomein zonder verdere kosten.
 • 11.4. Gebruiker vrijwaart Wiskunde.eu voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Wiskunde.eu van de door de Gebruiker op het Profiel geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
 • 11.5 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten aan je over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
 • 11.6 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 
12. Kennisgeving onrechtmatige content
 • 12.1 Wiskunde.eu zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van Wiskunde.eu onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van Wiskunde.eu inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient
  (i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van Wiskunde.eu;
  (ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
  (iii) contactinformatie te bevatten waar Wiskunde.eu contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
  (iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
  (v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
  (vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
 • 12.2 Wiskunde.eu behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 • 12.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door Wiskunde.eu worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
 • 12.4 Wiskunde.eu behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Wiskunde.eu bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
 • 12.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Wiskunde.eu en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Wiskunde.eu lijdt, nog zal kunnen lijden of die Wiskunde.eu dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
 • 12.6 Wiskunde.eu zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.
 
13. Verboden content
 • 13.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via Wiskunde.eu (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van wiskunde.eu is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
  (i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  (ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  (iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  (iv) Content die naar de mening van Wiskunde.eu in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
  (v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; (vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
  (vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Wiskunde.eu of derden worden geschonden;
  (viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
  (ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiskunde.eu commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
  (x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
  (xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.
 
14. Overige bepalingen
 • 14.1. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • 14.2. Wiskunde.eu mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen Wiskunde.eu en de Gebruiker niet overdragen aan derden.
 • 14.3. Onverminderd eventueel voor Wiskunde.eu bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Wiskunde.eu voor het gebruik van de Website te bewaren, is Wiskunde.eu niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
 • 14.4. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • 14.5. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.
 • 14.6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
15. Beschikbaarheid websites
 • 15.1. Onze website zijn gehost bij speciaal geselecteerde hostingbedrijven, die een uptime van 99,99% garanderen.
 • 15.2. Het hostingbedrijf doet er alles aan om onze websites beschikbaar te houden. Toch kan het voorkomen dat de server vast loopt en opnieuw opgestart moet worden. Onze website kan dan tijdelijk even niet beschikbaar zijn.
 • 15.3. Er wordt geen restitutie verleend wanneer de website tijdelijk niet beschikbaar is geweest.


© 2024, wiskunde.eu  versie: 0.1.0  | Laatst bijgewerkt: 27-09-2020 @ 18:24:09  |  
Voorwaarden:  |  Je Privacy:  |  |  Juridisch:  |